Collaborations and Activities

One thought on “Collaborations and Activities

 • July 13, 2015 at 10:57 pm
  Permalink

  Nr.85/13.07.2015
  INVITAŢIE PARTICIPARE
  Asociaţia Pentru Dialog Intercultural “ADPI”, cu sediul in strada Elena Cuza nr. 9, Curtea de Arges, cod poştal 115300, cod fiscal : 24941395, tel 0248/727433, e-mail: asociatia.dialogintercultural@gmail.com, va invita sa depuneţi oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie servicii de organizare eveniment cod CPV 79951000-5, procedura utilizata – Achiziţie competitiva simplificata – prin cerere de oferta
  Obiectul contractului: furnizarea de servicii organizare eveniment
  Finanţarea contractului de achiziţie: prin intermediul unui contract de finanţare din cadrul Proiectelor finanţate prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România
  Oferta trebuie sa includă atât propunerea tehnica cat si propunerea financiara exprimata in lei, cu TVA evidenţiat distinct, propuneri prevazute in documentatia de atribuire anexata prezentei invitatii.
  Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare- Criteriul de evaluare este: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
  Informaţii privind depunerea ofertei :
  Termen limita de depunere a ofertei: 21.07.2015 , ora 16.00
  Sesiunea de deschidere a ofertelor: 22.07.2015, ora 10 la sediul Asociaţiei din Str. Elena Cuza nr. 9, Curtea de Arges.
  Adresa unde se primesc ofertele: Str. Elena Cuza nr. 9, Curtea de Arges. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.
  Date limita de primire a solicitărilor de clarificări: 17.07.2015 ora 16.00
  Data limita de transmitere a răspunsului la clarificări: 20.07.2015 ora 16.00
  Persoana de contact: Tania NICOLAU
  Telefon : tel 0248/727433, E-mail: asociatia.dialogintercultural@gmail.com
  Modalitatea de depunere : Oferta se va depune in plic închis la sediul Asociaţiei ADPI, Str. Elena Cuza nr. 9, Curtea de Argeş.
  Valoarea estimata a contractului: 46834,54 lei, fără TVA.
  Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
  Modalităţi de contestare a deciziei de atribuire a contractului de achiziţie si soluţionare a contestaţiilor: Contestaţiile se pot depune la sediul Asociaţiei Pentru Dialog Intercultural, Str. Elena Cuza nr. 9, Curtea de Argeş, in termen de 3 zile de la data comunicării rezultatului aferent achiziţiei.
  Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
  Documentatia de atribuire o gasiti pe grupul de Facebook al Asociatiei :https://www.facebook.com/groups/interculturaldialogassociation/

Leave a Reply